Obchodní podmínky

Dodavatel

Radek Císař
www.deskove.cz,
IČ: 75905159
se sídlem Havlíčkova 123, 783 73 Grygov.
Dodavatel není plátcem DPH.
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku v Olomouci dne 15.10.2007

Čísla účtů pro bezhotovostní platby:
BRE Bank (mBank): 670100-2209038199/6210

Způsoby kontaktování dodavatele jsou uvedeny v sekci "Kontakt".
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů.
(dále jen "dodavatel")

 

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.deskove.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků si může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude následně informován prostřednictvím uvedeného e-mailu.

Zrušení objednávky
Dodavatel může zrušit objednávku zákazníka, avšak zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky zákazníkem po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky může být elektronicky zaslané potvrzení, či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. V případě že nebude daňový doklad přiložen ke zboží, je možno si jej stáhnout v elektronické podobě na stránkách prodejce.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě jakýchkoliv problémů s dodávkou je zákazník informován o případném prodloužení dodací lhůty včas. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.
Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci Doprava.

 

Způsob uhrazení platby za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení platby za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Bližší informace ohledně platby za zboží naleznete v sekci Způsoby platby.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen objednané zboží převzít a prohlédnout si jej bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit, pokud se jedná o třetí výskyt stejné, reklamované vady jednoho výrobku.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží, včetně odpovědnostních vztahů, se liší v závislosti na zvoleném dopravci.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží
Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka rezervováno. Poté dodavatel kontaktuje zákazníka a domluví si čas a místo pro osobní převzetí zboží (vzhledem k tomu že dodavatel neprovozuje žádnou provozovnu). Zákazník má právo si zboží při převzetí před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční podmínky, reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud je záruční doba z nějakého důvodu zkrácena či zvýšena, tak je to uvedeno před koupí v popisu zboží. V ostatních případech se záruční doba řídí platnými zákony ČR.
V souladu s §620 odst. 3 občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
  • používání zboží jinak než je uvedeno v manuálu

 

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.deskove.cz, či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu deskove(zavináč)deskove.cz , nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu, nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží (uznání reklamace).

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, kromě případu, kdy je uzavřena kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem, kdy dodavatel dává potřebné údaje přepravci k doručení zboží k zákazníkovi.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním, zpracováváním osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na deskove(zavináč)deskove.cz , nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Elektronická evidence tržeb

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.deskove.cz, stejně jako ve svých provozovnách. Účinnost obchodních podmínek je platná vždy v době uzavření kupní smlouvy.

Menu

Vytvořte si účet zdarma, abyste si mohli ukládat produkty mezi oblíbené.

Přihlásit se

Create a free account to use wishlists.

Přihlásit se